türk milli eğitimin temel ilkeleri

Milli Eğitimin Temel İlkeleri

Milli eğitimin temel ilkeleri kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersi içinde işlenmektedir. Kpss program geliştirme soruları açısından bilmemiz gereken bir konu olan milli eğitimin temel ilkeleri 14 ilkeden oluşmaktadır. Şimdi bu ilkeleri gözden geçirelim.

Milli Eğitimin Temel ilkeleri

1) Genellik ve eşitlik: Milli eğitimin temel ilkeleri konusunda ilk ilkelerden biri olan genelli ve eşitlik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eğitim kurumlarının herkese açık olduğunu belirtir.

Hiçbir kişi ya da zümreye imtiyaz tanınmaz.

2) Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetlerine göre düzenlenir.

3) Yöneltme: Bireyler, ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilerek yerleştirilirler. Eğitim sistemi bu yöneltmeyi gerçekleştirecek içimde düzenlenir.

Bu ilkeye göre ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konabilir.

4) Eğitim Hakkı: Kpss program geliştirme dersinin milli eğitimin temel ilkeleri konusunda en önemli ilkelerden biri olan eğitim hakkı, temel eğitimin her Türk vatandaşının hakkı ve ödevi olduğunu belirtir.

İlköğretimden sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanabilir.

5) Fırsat ve İmkan Eşitliği: Kadın erkek ayrımı yapılmaksızın herkes aynı haklara sahiptir. Maddi imkanlardan yoksun bireylere yurt, kredi, burs vs yollarla gerekli yardımlar yapılır.

6) Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği: Kpss program geliştirme milli eğitimin temel ilkeleri arasında yer alan bu ilke de, milli birlik ve bütünlüğün temelini oluşturmaktadır. Milli ahlak ve kültürümüzün bozulup yozlaşmasından milletimize has şekli ile korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumların oluşturulması bu ilkeyi gerçekleştirmeye dönüktür.

7) Demokrasi Eğitimi: Her Türk vatandaşı demokrasi bilinciyle yetiştirilir. Gerçekleşebilmesi için öğretmenlere büyük görev düşmektedir.

Günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde izin verilmez.

8) Laiklik: Milli eğitimde laiklik esas alınır. Din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler devlet kontrolünde öğretilir.

9) Bilimsellik: Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait milli eğitimin temel ilkeleri içinde olan bilimsellik, her derece ve türdeki okulların bilimsel ve teknolojik açıdan yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtir. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları yeterince donatılıp güçlendirilmeli, bu yöndeki çalışmalar da maddi ve manevi olarak desteklenmelidir.

10) Planlılık: Eğitim, iktisadi, sosyal, kültürel ve kalkınma hedeflerine uygun olarak istihdam ilişkileri dikkate alınarak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecek şekilde planlanır.

11) Karma Eğitim: Okullar kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.

Bazı şartlarda eğitim türüne, imkan ve zorluklara göre yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

12) Süreklilik: Bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

13) Okul Aile İşbirliği: Eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanmalıdır.

Okul aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmektedir.

14) Her Yerde Eğitim: Kpss program geliştirme milli eğitimin temel ilkeleri konusunun son ilkesi olan her yerde eğitim, eğitimin yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmesini belirtmektedir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinin milli eğitimin temel ilkeleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss program geliştirme dersinin konusu Program Çeşitleri olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın