islamiyet öncesi türk devletleri

İlk Türk Devletleri

ilk Türk Devletleri denilince akla ilk gelen devletler normalde Asya ve Avrupa’da kurulan devletlerdir. Ancak ilk Türk Devletleri içerisinde ilk Türk topluluğu olan İskitler (Saka) topluluğundan biraz bahsedelim. Kpss Tarih konuların ilk bölümlerinin içerisinde sık sık göze çarpmaktadır Sakalar.

Orta Asya’da yaşamış olan İskitler, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna Nehri’ne kadar uzanan bölgede yaşamışlar ve Pers, Asurlular, Urartular gibi devletlerle uzun süre savaşmışlardır. Anadolu, Suriye ve Filistin üzerinden Mısır’a sefer yapmış olan İskitler MÖ VII. yüzyıldan MÖ II. yüzyıla kadar siyasi etkinliklerini sürdürmüşlerdir. Perslerle önemli bir mücadele içerisinde olan İskitler, Alper Tunga ile Pers hükümdarı arasındaki önemli mücadelesinden ötürü ilerde İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde konu olarak yerini almıştır.

Şimdi Kpss genel kültür tarih konusu içerisinde yer alan ilk Türk Devletlerini teker teker inceleyelim.

1) Asya Hun İmparatorluğu (MÖ 220 – MÖ 216): Teoman tarafından kurulan , Mete Han zamanında en parlak dönemine ve en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

– Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.

– İlk teşkilatlı Tür devletidir ve Orta Asya’da Türk boylarını tek bayrak altına ilk kez bu devlet toplamıştır.

– Hun akınlarına karşı Çinliler Çin Seddi’ni yapmışlardır.

– Mete Han orduda onluk sistem oluşturarak tüm dünyaya örnek olmuştur.

– MS 48’de Güney ve Batı Hunları olarak ikiye, Güney Hunları da , Güney ve Kuzey Hunları olarak tekrar ikiye ayrılmıştır.

* Kavimler Göçü (375): Kuzey Hunları Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki Alanların yerlerini işgal ederek onları batıya doğru sürüklemiş, sonrasında Balkanlara ilerleyerek Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar gibi kavimleri göç ettirmişlerdir. Dünya tarihinin en büyük kitlesel göçü olarak kabul edilen Kavimler Göçü Avrupa’nın birçok yapısında değişiklikler meydana getirmiştir:

– Büyük Roma İmparatorluğu 395 yılında barbar kavimlerin işgalleriyle Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır ve Batı Roma 476 yılında yıkılmıştır.

– İlk Çağ kapanmış ve Orta Çağ başlamıştır.

– Derebeylikler (feodalite) ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi siyasi boşlukların oluşmasıdır.

– Bilim ve sanat etkinlikleri durmuş ve skolastik düşünce meydana gelerek kilise ve din adamları güç kazanmıştır.

– Germen kavimlerinin Avrupa’ya göç etmesiyle yeni Avrupa devletleri oluşmuştur.

Kpss lisans tarih konularında yer alan Kavimler göçü Kpss’nin çok önem verdiği bir konudur bu yüzden çok iyi anlaşılmalıdır.

2) Avrupa Hun Devleti: Doğu ve Orta Avrupa’da Kavimler göçü sonucu Balamir Kağan tarafından kurulmuş ilk türk devletleri içerisinde yer alır.

– Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.

– En parlak dönemini Atilla zamanında yaşamış ve Bizans’ı vergiye bağlamıştır. Ayrıca Volga ile Tuna Nehri arasındaki topraklara sahip olmuştur.

– Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorlukları üzerine seferler düzenlemiştir.

– Atilla’nın ölümünden sonra zayıflamış ve 486 yılında Germenlerin saldırıları ile yıkılmıştır.

3) I. Göktürk Devleti (552 – 630): Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti’nin başkenti Ötüken’dir ve Ora Asya’da kurulmuştur. Ülke Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılıp Batı’yı Bumin Kağan’ın kardeşi İstemi Yagbu yönetmiştir.

* İkili Yönetim: İslamiyet Öncesi ilk Türk Devletleri’nde ülke doğu ve batı olmak üzere yönetilirdi. Doğu batıdan üstün sayılır ve Kağan Doğu bölgesinde ülkeyi yönetirdi. İkili yönetim dediğimiz bu sistem ilk Türk Devletleri’nin federal bir yönetim anlayışı olduğunu göstermektedir.

– İlk kez Türk adıyla kurulan devlettir.

– Asya Hun İmparatorluğundan sonra Türkleri ikinci kez tek bayrak altına toplamışlardır.

– İpek Yolu hakimiyeti için Çinliler ve Sasanilerle mücadele içinde olmuşlardır.

– Bumin Kağan’ın ölümünden sonra Çin Baskısı sonucu zayıflamış ve doğu -batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Göktürkler 630, Batı Göktürkler 659 yılında Çinliler tarafından yıkılmıştır.

* Kürşat Ayaklanması: Amacı Çin İmparatorunu esir etmek ve Çin sarayındaki asilzadeleri serbest bıraktırmak olan Kürşat, 639 yılında Çin sarayını basarak başlattığı ayaklanma ile Göktürk Devleti’nin tekrar kurulmasını hedeflemiştir. Fakat 39 Arkadaşı ile birlikte katledilmiştir.

4) II. Göktürk Devleti ( Kutluk Devleti) (682 – 745): ilk Türk devletleri içerisinde yer alan I. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra 50 yıl Çin egemenliğinde kalan Göktürkler, sonradan tekrar ayaklanarak II. Göktürk Devletini Kutluk (İlteriş) Kağan tarafından kurmuştur.

– Bilge Kağan Döneminde en parlak dönemini yaşamıştır.

– Bilge Kağan Kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk ile birlikte ülkeyi yönetmiştir.

– Yazıyı kullanan ilk Türk devletidir.

– Göktürk alfabesi ile kendilerine ait ilk alfabeyi kullanmışlardır.

ilk Türk Devletleri içerisinde yer alan Kutluk Devleti, ilk Türkçe yazılı belgeleri olan Orhun Kitabelerini miras bırakmışladır. Sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösteren Orhun Kitabeleri Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgedir. Yazılı Türk Edebiyatının ilk eseri olan Orhun Kitabelerinde Kağan millete hesap verir ve Çin’e karşı verilen bağımsızlık mücadelesi anlatılır. Devletin ve halkın karşılıklı görevlerinin anlatıldığı Orhun Kitabeleri Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Bu kitabelerin bağımsızlık mücadelelerini anlatması, Göktürklerin kendilerine ait bir alfabe olması ve adlarında Türk kelimesinin geçmesi sebebiyle Göktürklerin Milli yani Ulusçu bir devlet niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.

5) Uygurlar (745 -840): Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından Ötüken bölgesinde kurulmuş olan Uygurlar sonraları Karabalgasun’u başkent yapmışlardır.

– ilk Türk devletleri arasında Yerleşik hayata geçen ilk devlettir.

– Modern tarımla uğraşmışlardır. Bunun için kanallar açılmıştır.

– Kağıt ve matbaayı kullanan ve aynı zamanda ilk kez bu matbaayla kitap basan ilk Türk devletidir.

– Minyatür, tezhip eserleri ve mimari eserler bırak ilk Türk devletidir. Katabalgasun Yazıtları da Uygurlar tarafından bırakılmıştır.

– Göktanrı inancından kopan ve Mani Dini’ni seçen ilk Türk devletidir. Zaten yerleşik hayata geçmesi de Mani Dini’nin etkisiyle olmuştur. Ayrıca Moğolların Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır.

– Orta Asya’da uygarlık olarak çok gelişmiş olan Uygurlar ilk kez kütüphane kuran ilk Türk devletidir.

– Hukuk kurallarını yazılı hale getirmeleri, borç, kira gibi konularla ilgili sözleşme yapılmaları Uygurların hukuk alanında geliştiğini göstermektedir.

– Kendilerine ait olan Uygur alfabesini oluşturmuşlardır.

– Kırgızların saldırıları sonucu yıkılan Uygurlar, Kansu ve Turfan Uygurları olarak ikiye ayrılmışlardır. Kansu bir diğer adı Sarı Uygurlar Çin’de kurulmuş ve Moğollar tarafından yıkılmıştır. Doğu Türkistan’da kurulan Turfan Uygurları sonradan Moğolların egemenliği altına girmiş ve onların Türkleşmesini sağlamışlardır. Turfan Uygurları günümüzde Çin’de Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşamaktadırlar.

6) Avarlar ( Juan Juanlar) ( 560 – 805): Günümüzdeki Macaristan ve Romanya’yı içine alan güçlü bir devlet yapısına sahip olan Avarlar, ilk kez İstanbul’u kuşatan Türk boyudur. Ancak bu kuşatmalardan sonuç alamamışlardır. Bunların dışında Avrupa’daki Slav topluluklarını askerlik alanında etkilemişlerdir.

7) Kırgızlar (840 – 1207): Orta Asya’da egemenlik kuran son Türk boyu olan Kırgızlar, aynı zamanda Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyudur. Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlardan miras kalmıştır ve Kırgızlar günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.

8) Hazarlar (630 – 968): Hz Osman zamanında İslam ordularının kuzeye ilerleyişini engelleyerek İslam orduları ile ilk kez çarpışan devlet olmuştur. Bu hamleyle İslamiyet’in Kafkaslara ulaşmasını engellemişlerdir. Yahudiler dışında Museviliği benimseyen tek topluluktur. Çeşitli dinlere mensup tüccarların serbestçe ticaret yapabilmeleri,  ülkedeki davaların iki Müslüman, iki Hristiyan, iki Musevi ve bir Şamanist olmak üzere toplamda 7 üye tarafından görülmesi ve ibadethanelerin yan yana kurulabilmesi Hazarların değişik dinlere hoşgörüsü olduğunu göstermektedir.

9) Bulgarlar (583 – 665): ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Bulgarlar, Oğuzlardan ayrılarak Balkanlara yerleşmişlerdir. Hazarların işgalleri sonucu Tuna (Hristiyan olmuşlardır.) ve İtil Bulgarları (Müslüman olmuşlardır.) olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.

10) Karluklar: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur. ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Karluklar, sırasıyla Göktürk ve Çin egemenliği altında yaşamış ve daha sonra bağımsız olmuşlardır. II. Göktürkler tarafından yıkılmış, sonra Uygurların egemenliği altında yaşamışlardır. Daha sonraları tekrar bir kurulma yaşasalar da en son Moğollar tarafından yıkılmıştır.

Talas Savaşında Arapları destekleyerek kazanmalarını sağlayan Karluklar, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlıların kuruluşunda önemli rol oynamışlardır.

11) Türgişler (659 – 766): İlk kez para bastıran Türk devleti olan Türgişler, Müslümanlara karşı çok direnmiş ve İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını ciddi şekilde engellemişlerdir. Türgişer ayrıca Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk devletidir.

12) Macarlar: ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Macarlar, Volga Nehri civarında yaşamışlar ancak Peçeneklerin baskısı sonucu bugünkü Macaristan topraklarına yerleşmişlerdir. Zaman içerisinde Slav topluluklarıyla asimile olmuşlardır.

13) Peçenekler: Orta Asya’dan batıya göç eden bu Türk topluluğu devlet kurmayı başaramamıştır.

14) Oğuzlar: En kalabalık Türk boyu olup 24 boydan meydana gelmiştir. Selçuklular ve Osmanlılar gibi önemli devletlerin kuruluşunu sağlamış olan Oğuzlar, Kumanlar (Kıpçaklar) ile yapmış oldukları mücadele ile Dede Korkut Hikayelerine konu olmuşlardır. Devlet kurma yeteneği en gelişmiş Tür boyu olan Oğuzlar hem Orta Asya hem de Avrupa’da egemenlik kurmuşlardır.

15) Kumanlar (Kıpçaklar): Ruslarla mücadele etmişlerdir. Karahitayların baskısı sonucu batıya göç etmişlerdir.

16) Sibirler (Sabirler): Bugünkü Sibirya adı Sabirlerden gelmektedir. Bizans ve Sasanilerle mücadele etmiş olan Sibirler Avarların baskısı sonucu Doğu Avrupa’ya yerleşmişlerdir.

17) Akhunlar: ilk Türk devletleri içerisinde yer alan Akhunlar, Büyük Hun devletinin yıkılışı sonrası Çin baskısıyla beraber Afganistan’ın kuzeyine yerleşmişlerdir. Göktürkler ve Sasanilerin baskısı sonucu yıkılmışlardır.

, , , , , , , , , ,

173 Yorum Yapılmış İlk Türk Devletleri

 1. MEHMET 27 Mart 2018 at 16:31 #

  hata var sanki burada mö220 mö216 arasında 4 yıl mı ayakta durdu bu devlet.

  • zehra 11 Ağustos 2018 at 11:33 #

   AYNEN BENDE ONU YAZDIM O M.S OLACAK

  • recep 25 Nisan 2019 at 12:11 #

   aynen öyle

 2. kadir 12 Mart 2018 at 08:53 #

  asya hun imparatorluğu yıklış tarihi MS 216 olmalı MÖ yazılmış

 3. seval 20 Kasım 2017 at 13:11 #

  ıskıtler nerdeeeeeee

  • samed 22 Eylül 2018 at 14:08 #

   iskitler devlet değil topluluk bide ilk başta bahsetmiş

 4. durmuş 08 Temmuz 2017 at 18:05 #

  muhteşem bilgiler var . çok işime yaradı . teşekkürler…

 5. DUYGU 28 Mayıs 2017 at 14:28 #

  muhteşem bilgiler var . çok işime yaradı . teşekkürler…

 6. muhammet 20 Nisan 2017 at 21:48 #

  çok güzel bir site projeme çok yardımcı oldu

 7. Tomris 07 Şubat 2017 at 11:08 #

  Bazı kelimeler hatalı. Örn:Atilla değil Attila. tarihi hatalarda var . Genel hatlarıylada eh işte. Çok bilgi yok.lise seviyesi. Hatta ben bunları 6. Sınıflara anlatıyorum. Neyse bilmeyenler için başlangıç olarak kâfi

  • Serkan Tekbaş 08 Şubat 2017 at 10:01 #

   Merhaba,

   Siz yüksek lisans tez konusu falan mı aradınız? KPSS sınavındaki tarih dersinde lisedeki konulardan soru çıkıyor. Yüksek lisans tez sorularından değil. Zaten yıllarca okullarda gördüğünüz konulardan farklı konular gelmiyor karşınıza. Başlangıcın ötesine de internetten geçmeniz zaten mümkün değil.

   Ayrıca ilk Türk devletleri lisede aynı, üniversitede farklı, yüksek lisansta şu kadar doktorada bu kadar mı oluyor? Hayır, lisede ne anlatıyorsanız, profesör olunca da aynısını dallandırıp budaklandırarak anlatıyorsunuz. Burada ise konunun özüne inilmiş ve anlatılmıştır. Ayrıntıları ise soru çözerek aşmanız gerekir.

   Saygılar

  • asenat 24 Şubat 2017 at 11:23 #

   Tomris bey peki siz neresini önerirsiniz daha detaylı bilgi için?

 8. Tavsiye ederim 19 Aralık 2016 at 20:42 #

  ödevim için lazımdı işime çoooooooooooooook yardi doğrusu hem kısa kısa yazıyo tavsiye ederim arkadaşlar 🙂 😉

  • büşra 27 Ocak 2017 at 19:27 #

   nasılya çok yazılar var

  • türk 21 Mayıs 2017 at 23:57 #

   osmanlı devleti nerdee !!

 9. volkan gs 05 Aralık 2016 at 22:20 #

  Gercekten bayildimmm saolun

 10. ramazan karaslan 07 Ekim 2016 at 12:40 #

  mehlika hanıma katılıyorum

 11. fatoş 06 Eylül 2016 at 20:47 #

  çok iyi geldi performansıma teşekürler

 12. Mehlika 24 Ağustos 2016 at 14:53 #

  Keşke bu konularla ilgili olan kpss sorularını da yazsanız .

 13. Meral 24 Ağustos 2016 at 14:18 #

  Kısa ve öz bilinmesi gereken çoğu şeyi işlemişler , çok beğendimm!!!

 14. johnathan 14 Ağustos 2016 at 22:56 #

  ay

 15. uğur 21 Mayıs 2016 at 12:25 #

  ilk Müslüman Türk Devleti İtil Bulgarları dır.

 16. ahlulbayt12 20 Mayıs 2016 at 14:34 #

  var olsun türklər

 17. Koray Başara 20 Nisan 2016 at 09:15 #

  çok kötü

 18. Yüsra üstün 17 Nisan 2016 at 17:00 #

  Projeleri çok yardımcı oldu

 19. ilayda 17 Nisan 2016 at 16:18 #

  bence de çok güzel bir site ben Sınavdan 100 aldım. Çok yararlı emeği geçen herkese çok teşekkürler..

 20. ülkü koca 11 Nisan 2016 at 19:57 #

  Güzel ama osmanlı devletine kadar olsaymış daha güzel olumuş.

 21. VOLKAN 25 Şubat 2016 at 15:02 #

  BABA BÜYÜKSÜNNNNNNN

 22. Ordinaryusss 19 Şubat 2016 at 17:27 #

  İlk Müslüman Türk Devleti İtil Bulgarlarıdır arkadaşlar. Ösym böyle kabul etmiş

  • sevgi doğan 08 Ağustos 2017 at 13:50 #

   Hayır itil bulgarlarının 2yil sonra Müslümanlık geçtiği söylenmektedir

 23. celalettin 09 Şubat 2016 at 18:43 #

  BEN suan üniversitede 4 yıllık okuyorum 1.sınıfım . İnşallah memurluğu kazanırsam,hem okuyup hemde çalışabilir miyim? Bu arada site güzel anlatıyor sağolun ::DdD

  • VOLKAN 25 Şubat 2016 at 15:03 #

   çalışırsın gardaş yalnız ortaöğretim olarak kpssye girersin. sabah 9 aksam 5 yani mesai saatleri dışında herşeyi yapabilirsin

 24. Fatih Mert Doğancan 28 Ocak 2016 at 16:40 #

  Yalnız “Asya Hun İmparatorluğu” “MÖ 220 – MÖ 46” yılları arasında hakimiyet sürmüştür. 4 Yıl süremez yani 🙂

  • sedef 31 Ocak 2016 at 16:32 #

   aynı soruyu ben de soracaktım,sanırım o MS olacak 4 yıl olması imkansız,yanlış yazılmış büyük ihtimalle.

 25. arzu 24 Ocak 2016 at 14:29 #

  Tamam anlatıyorda özü yok misal skolastik nedir ? içerik yok bu şekilde öğrenmenin ne faydası olacak ,uzun parağraf gözünüzü korkutuyor olabilir , ama bu şekilde de eksik uçup gidecek …

 26. kbr 08 Ocak 2016 at 22:04 #

  asya hun ımp mö 220 ms 216 dır 🙂

 27. emre 02 Ocak 2016 at 12:12 #

  sağol dostum 🙂

 28. ÖMERRRRR 01 Ocak 2016 at 11:19 #

  ABİ ÇOK GÜZEL ELLERİNİZE SAĞLIK 😀

 29. ÖMERRRRR 01 Ocak 2016 at 11:17 #

  ödevi full buradan aldım xDDD

 30. Çağğla 22 Aralık 2015 at 20:35 #

  Bu sitee harika valla hoca bayilicikkkk… emeği geçen herkese teşekkürler ?

 31. Ferhat Kaymaz 21 Aralık 2015 at 10:26 #

  uygurların heykelcilikle uğraştığı yazıyor kitaplarda fakat tezhip war burada bı soru war
  1.mimari
  2.minyatür
  3.tezhip
  4.hat
  5.heykelcilik
  hangisi uygurların sanat alanındakı falıyetlerindendir
  cwp.1.2.5 olması gerek

 32. Erol 18 Aralık 2015 at 11:28 #

  Çok işime yaradı teşekkürler 😀

 33. Ceyda Şen 08 Aralık 2015 at 17:51 #

  Çok güzel saolun

 34. Batuhan 07 Aralık 2015 at 22:32 #

  Bu içerik sayesinde ödevimi yapabildim. Çok teşekkür ederim.

 35. cnn 23 Kasım 2015 at 14:24 #

  Gerçekten çok iyi ellerinize sağlık.Ancak kpss için yeter li mi bilgim olmadığı için soruyorum ama ?

 36. ceyda 16 Kasım 2015 at 20:21 #

  Çok iyi oldu zihnim açıldı kpssden tam puan aldım

  • rabia 20 Temmuz 2016 at 14:46 #

   kaç aldınız

 37. havva 14 Kasım 2015 at 20:19 #

  BBAAYYIILLDDIIMMMMIIDDLLIIYYAABB

 38. adnan 06 Kasım 2015 at 22:35 #

  çok güzel kankaaaa

 39. m.giz 27 Ekim 2015 at 19:54 #

  Ellerinize sağlık ..

 40. Ekrem 25 Ekim 2015 at 14:56 #

  Kpss formatın da değil bilgiler cok az

 41. yavuzselim 13 Temmuz 2015 at 17:47 #

  Asya Hunların yıkılışı M.Ö. 46 olacak.

 42. Esra 21 Haziran 2015 at 00:35 #

  işime yaradı teşekkürler 🙂

 43. veysii 13 Haziran 2015 at 01:19 #

  yarınki sınavda inşallah iş görür 😀

 44. Furkan 11 Haziran 2015 at 15:54 #

  Elleriniz sağlık. LYS’de çok yardımcım olacak.

 45. süLeyman 15 Mayıs 2015 at 14:08 #

  fena deyiL.

 46. kader 13 Mayıs 2015 at 20:05 #

  çok teşekkür ederim

 47. caner 06 Mayıs 2015 at 20:08 #

  Çok güzel bir site proje ödevi için çok iyi geldi

 48. Kadir Bayraktar 03 Mayıs 2015 at 18:42 #

  Çok güzel elinize yüreğine sağlık insanların tarih bilgisini arttırmak amaçlı daha kapsamlı bir çalışma yapabilirsiniz.

 49. Aleks 06 Nisan 2015 at 10:28 #

  Thanks

 50. işten kaytardan 06 Mart 2015 at 11:47 #

  haberlerin yanında yeni sekmede çaktırmadan devan.. teşekkkürler:)))

 51. aysn 05 Mart 2015 at 01:41 #

  Çok beğendim. Siteyi hazırlayanlardan Allah razı olsun kpss tarihte güncelleme yaparsanız daha da güzel olur.

 52. enes 22 Şubat 2015 at 12:37 #

  Çok guzel

 53. özlem şahin 17 Şubat 2015 at 16:22 #

  bencede güzeldi ama fazla detaylıııı

 54. koko 10 Şubat 2015 at 17:01 #

  çok başarılı bir site herkese tavsiye ederim süperrr 🙂

 55. özercan 02 Şubat 2015 at 11:23 #

  süper bir site herkese tavsiye ederim

 56. rüya 12 Ocak 2015 at 21:00 #

  süper bir site ödevim için kurulmuş

 57. selihan 04 Ocak 2015 at 21:42 #

  Çok teşekkürler acayip güzel bi site 100 aldım sınavdan

 58. iclal 31 Aralık 2014 at 14:44 #

  çok iyi ödevime çok yardımcı oldu teşekkürler ama biraz daha gerekiyor yinede teşekkürler :):):):):)

 59. ümit 06 Aralık 2014 at 12:11 #

  çok güzel bir site ama çok uzun yaa

 60. atıf 02 Aralık 2014 at 20:16 #

  *_* çok güzel hoca örneek öğrenci seçti

 61. Kaan 09 Kasım 2014 at 15:11 #

  Saol sınav için iyi oldu tesek

 62. melek 04 Ekim 2014 at 12:19 #

  çok güzel

 63. sule 28 Eylül 2014 at 08:43 #

  1 saat sonra kpss ye giricem konuları kısa ve öz olması çok iyi Teşekkürler herkese umarım benim de işime yarar

 64. Sefa 27 Eylül 2014 at 14:24 #

  Bu sitede çok güzel ayrıntılar var güzel bir site

 65. Rabia 27 Ağustos 2014 at 08:04 #

  teşekkürler gerçekten güzel ve kaliteli bir site ama bilgi yelpazesini biraz genişletseniz iyi olur güncel bilgiler mesela

 66. battal 27 Ağustos 2014 at 01:16 #

  çok beğendim anlatımı teşekkür ediyorum
  lakin kendime güvenim tam olsa da yeterli değilim.
  çok şey istemiyorum 90 puan alsam yeter 😀

 67. fati 13 Ağustos 2014 at 18:15 #

  ÇALISMA GUZEL,AFERİN!

 68. meltem 11 Ağustos 2014 at 14:18 #

  emeği geçen herkese çok teşekkürler. bizim için güzel bir kaynak.

 69. mehmet ergün 06 Ağustos 2014 at 12:30 #

  evet ellerinizi ve emeginize saglık bu iyi olduu tekrarlamak amaçli kpss ye az kalmişkenn bilgileri güncellememize yardımcı oldugunuz için sagolun

 70. Aykut Aktağ 13 Temmuz 2014 at 18:15 #

  Önlisans ve Ortaöğretimde Tarihlere pek fazla takılmıyorlar sadece Osmalı dönemi ve sonrası başlı başına tarihleri bilmek yeterli bana göre .

  Mesela Saltanatın kaldırılma tarihi filan ?

 71. nznn 06 Temmuz 2014 at 09:19 #

  kpss önlisans konuları nelerdir yardımcı olur musunuz ? bu sitedekiler önlisans konuları mı?

 72. saygın 29 Haziran 2014 at 01:04 #

  Kavimler gocu basliginda bahsedilen ve BARBAR olarak nitelenen kavimler hunlardir. Sizin barbar olarak nitelediginiz bu kavimler bir cok yabanci kaynakta kahraman, savasci ve asil olarak nitelenmektedirler. Ayrica unutulmamalidir ki hunlar Türk’tür ve kendi atalarını barbar olarak niteleyen bizden baska millet herhalde yoktur.

 73. devrim 25 Haziran 2014 at 12:30 #

  VERY GOOD THANK YOU

 74. mutlu 17 Haziran 2014 at 19:45 #

  üniversite lys 4 de tarihin ilk konusu, gayet net ve başarılı şekilde anlatılmış eyvallah..

 75. ilayda 26 Mayıs 2014 at 21:56 #

  gerçekten çok güzel ama kardeşim rahat vermiyo ama yined yazılıdan yüksek aldım notum 99 hoca 1 puan vermedi

 76. melisa 23 Mayıs 2014 at 21:40 #

  ayyyyyy çok güzel bir site beni büyük bir dertten kurtardı. 3 sayfalık kartona yapacağıma 1 sayfalık kartona yaptım çok teşekkürlet

 77. DEMET 22 Mayıs 2014 at 07:11 #

  gayet güzel ve başarılı

 78. makbış 21 Mayıs 2014 at 11:01 #

  kısa ve öz güzel

  • Esra 28 Şubat 2016 at 15:30 #

   anlatım mükemmel olmuş emeği geçenlere çok teşekkür ederim

 79. kemal 18 Mayıs 2014 at 23:05 #

  Konulara çok güzel değinilmiş yalnız bazılarında eksikler var çünkü her konu ayrı şekilde ele alınıyor, onlarıda tamamlayarak yayınlarsanız çok daha iyi olabilir şimdiden elinize sağlık..

 80. sumos 12 Mayıs 2014 at 22:01 #

  Thank youu

 81. :) 08 Mayıs 2014 at 21:15 #

  bu benim proje ödevimdi son günü yaptım çok işime yaradı 🙂

 82. hacer 08 Mayıs 2014 at 20:41 #

  süper ötesi .net

 83. kemal 03 Mayıs 2014 at 14:54 #

  abi ben ne yapacam yaaa bu ödev yeter mi????

 84. şevval 01 Mayıs 2014 at 19:12 #

  süpper olmuş :))

 85. seda 01 Mayıs 2014 at 09:31 #

  çok teşekkürler ya çok iyi oldu bunu bulduğum 🙂 🙂

 86. kaptan 30 Nisan 2014 at 19:41 #

  çakkk iyi yaaaaa <3

  • CrAyZDoGs 15 Nisan 2015 at 20:14 #

   aynn ya ilgisini çekiyor insanın

 87. suleyman 25 Nisan 2014 at 01:25 #

  emeğin icin teşekürler

 88. mehmet 21 Nisan 2014 at 14:06 #

  emeği geçen herkese teşekkür ederim

 89. Ayşen 18 Nisan 2014 at 14:02 #

  Merhaba öncelikle paylaşım için çok teşekkür ederim.İş yerinde boş vakit buldukça çalışıyorum.Ancak Anadolu Selçuklu devleti Kültür ve Medeniyeti’nden sonra ki konular sitede gözükmüyor.Bu konuyla ilgili yardımcı olmanızı dilerim.

 90. fenerli barış 18 Nisan 2014 at 08:18 #

  güzelmiş işime yaradı yeeeeeee güzel

 91. burak barış 17 Nisan 2014 at 10:37 #

  teşekkürler performansıma yardımcı oldunuz

 92. Saime 14 Nisan 2014 at 20:02 #

  Yazılım için güzel bir kaynak olmuş teşekkürler.. 🙂

 93. seda 13 Nisan 2014 at 21:35 #

  ellerinize sağlık ödevim için çok geerekli oldu sağolun varolun saygılarımla:):):):):D:D

 94. funda 05 Nisan 2014 at 15:28 #

  cok iyi oldu c0k teşekkür ederim sitede emeği geçen herkese teşekkürler

 95. adem 03 Nisan 2014 at 01:02 #

  tsk ederimm : D

 96. seda 26 Mart 2014 at 21:34 #

  çook güzel bir site ödevim için çok gerekli oldu…sağolun tşklr saygılarımla :):):):)

 97. secıl tufan 18 Mart 2014 at 22:49 #

  bu kpss lisans konulari. Tesekkurler

 98. serkan 18 Mart 2014 at 18:07 #

  muhteşemmmm………………………………

 99. aylin 15 Mart 2014 at 16:42 #

  Saolun yaa superdi 😉

 100. murat 12 Mart 2014 at 18:26 #

  1) Asya Hun İmparatorluğu (MÖ 220 – MÖ 216):
  Yıkılış tarihi yanlış yazılmış. M.S 300 olması doğrudur.

 101. sait 05 Mart 2014 at 01:41 #

  Yorumlar ve konu anlatımından güzel bir site fakat bir sorum olacak
  “kpss önlisan (ortaokul lise) düzeyinin gireceği konular mı?”
  Sitede emeği geçen herkese teşekkürler.

 102. Gökhan karadeniz 01 Mart 2014 at 20:14 #

  yeni buldum bgn başlıcam calışmaya bana yardımcı olursanız sevinirim bn engelli lpss sınavına giricem 27 nisan da

 103. ali 13 Şubat 2014 at 16:59 #

  gayet kısa ve güzel

 104. Mustafa Dönmez 05 Şubat 2014 at 20:11 #

  Sınava az bir zaman kala kaynak arıyordum burası gayet uygun ve yeterli geldi siteniz umarım daha iyi yerlere gelebilir başarılarınızın devamını diliyorum.

 105. emre 28 Ocak 2014 at 21:17 #

  paylaşım için teşekkürler elinize sağlık 😉

 106. dilara 22 Ocak 2014 at 19:50 #

  güzeldi ödev için iyi düşünülmüş

 107. yağmur 20 Ocak 2014 at 10:23 #

  İlk para Türgişler zamanında değil Kutluk Devleti zamanında bulunmuştur.

  • siyam 29 Mart 2014 at 00:50 #

   eski kaynaklar böyle alıyor Türgişlerin ki metal para imiş
   Kpss kaynakları arasında da çok çelişkili ifadeler var :((((((

 108. gulcan 16 Ocak 2014 at 21:36 #

  Yazınsal olarak anlatım mükemmel olmuş …çok begendim

 109. iboş 14 Ocak 2014 at 21:09 #

  abi süper manyak bişey kesin ya 95 ya 100

 110. gzde 11 Ocak 2014 at 22:53 #

  cok super ya performans odevıme cok yardımcı oldu saolun 😀 😀 😀 😀

 111. Eda 04 Ocak 2014 at 17:01 #

  Abi cok iiyidi ya çok tşk ederim emeği gecen herkeze 🙂 🙂 🙂

 112. gülsüm 03 Ocak 2014 at 21:25 #

  GÜZEL AMA DAHA İYİ OLABİLİRDİ …………………………..

  • :) 08 Mayıs 2014 at 21:17 #

   daha ne kadar iyi olmasını bekliyorsun sen iyimisin sanki

   • Name 10 Temmuz 2016 at 18:19 #

    ””””.net diyorum lafı cuklamışsın.. ;/

 113. merak ve can sıkıntısı 01 Ocak 2014 at 18:36 #

  süper yaaaa

 114. büşra 28 Aralık 2013 at 14:30 #

  :):):):):)

 115. büşra 26 Aralık 2013 at 18:56 #

  gerçekten mükemmel ödevime çok çok yardımcı oldu

 116. mert 26 Aralık 2013 at 18:09 #

  on numara abi ya

 117. başak 24 Aralık 2013 at 19:28 #

  😀

 118. başak 24 Aralık 2013 at 19:28 #

  performansımdan 100aldım çok saolun ellerinize ve emeğinize sağlık:):)

 119. abi cok ii ya 22 Aralık 2013 at 19:42 #

  Abi Çok İiyimiş Ya Bu

  • Meftun 26 Ağustos 2016 at 15:41 #

   yapma be

 120. gecmisemeraklı 22 Aralık 2013 at 12:50 #

  Çok başarılı bir site. Sınava hazırlananlara da çok faydalı olacağına eminim. Sıkmadan konunun temelini özümsetiyor. Emeğinize sağlık.

 121. dilara 19 Aralık 2013 at 17:31 #

  çoook teşekür ederim 🙂

 122. Abdulkerim 17 Aralık 2013 at 19:53 #

  Abi Çok İyi Yaaaaa 🙂

  • gülnaz 26 Aralık 2013 at 21:15 #

   şaka şaka abiiiiiiiiiii 90 80 alırım.net

 123. fulya 14 Aralık 2013 at 16:15 #

  ben begendim başarılı bi anlatım emegi geçen herkeze teşekkürler.

 124. Sevdalı Maniaq 13 Aralık 2013 at 20:38 #

  Kardeş 100 alan var mı performanstan???

  -_- -_- –__–

  • merve özkuru 20 Ocak 2014 at 13:05 #

   ben aldım yararlı oluyo

   • Nihat 13 Kasım 2015 at 10:55 #

    Aslinda yararli da kpss derine indigi sorulari cok oluyo braz daha genis alina bilirdi . mesela turkleri bayrak altinda toplayan ilk turk devleti olan orta asyayi sorularda sik sik goruyoruz

  • Arda Melih 21 Mayıs 2014 at 17:44 #

   evet 100 üzerinden 99 aldım yazım pisti

 125. merve 10 Aralık 2013 at 21:02 #

  konu anlatım için teşekkürler

 126. gülseren 09 Aralık 2013 at 11:11 #

  çok iyiydi çok tşkr ederim

  • damla 09 Ocak 2014 at 20:05 #

   bencede cok iyi 100 aldım

   • kalpsiz dila 15 Nisan 2014 at 17:19 #

    bende çoook beğendim ama kısa ve öz olsaydı daha güsel olurdu inşallah damla arkadaşımız gibi bende 100 alırım ama bunu yapana gerçektende teşekürler

    • Gökhan 26 Haziran 2016 at 04:14 #

     Daha ne kadar kısa olabilir ki 🙂

     • Name 10 Temmuz 2016 at 18:12 #

      Aynen katılmaktayım

     • Meftun 26 Ağustos 2016 at 15:40 #

      laf olsun diye yorum yapmayın

 127. OSMAN ÜNAL 04 Aralık 2013 at 12:37 #

  emeği geçenlere teşekkür ederim

 128. Ömer Ergin 25 Kasım 2013 at 19:06 #

  Teşşekürler performansım için çok işe yaradı 🙂

 129. yasemin 25 Kasım 2013 at 16:26 #

  anlatım harika.çok beğendimm.teşekkürler

 130. büşra yılmaz 04 Kasım 2013 at 19:07 #

  biraz daha kısa ve öz olabilirdi yinede çok teşekkürler

  • damla 20 Şubat 2014 at 09:05 #

   daha nasıl kısa olabilir ki 😀 kısa ve öz olmus. bu siteyi yapana tesekkürler

  • Doğukan 22 Mayıs 2014 at 21:36 #

   Aynen

  • irem 29 Aralık 2014 at 14:28 #

   Hiç yardimci olmadi

   • Oğuz Çakır 04 Haziran 2015 at 22:44 #

    On numara site işte ben bayıldim sevmeyen girmesin

   • İlhan 25 Nisan 2016 at 22:19 #

    bence çok yararlı bir site

 131. selçuk 01 Kasım 2013 at 09:16 #

  Avrupa Hun Devleti konusunda adı geçen “Atilla” nın yazılışı “Attila” dır bazen soru olarak ta çıkmaktadır.

  • yusufcuk 09 Ocak 2015 at 10:54 #

   bazen yanlış yazabiliyorlar ama yine de ödevim içinde çok iyi

 132. lenka 22 Ekim 2013 at 16:03 #

  çoooooooooooooooooookkkkkkkkk güzeeeeeeeeeeeeeeeeeeel ödevim için iyi geldi

  • Ceren 26 Aralık 2013 at 22:24 #

   Bencede Çok güzel bir site

   • melek 04 Ekim 2014 at 12:18 #

    aynen katılıyorum

  • yusufcuk 09 Ocak 2015 at 10:57 #

   çok iyi site çok sevdim benden100 aldın kim kurduysa helal olsun çok bendim

   • meral 19 Nisan 2016 at 15:04 #

    100 aldığın için sevmişsindir 😀

    • Name 10 Temmuz 2016 at 18:11 #

     Kendisi yüz almamış siteye yüz vermiş bu kadar’da kıt olmayın please..

     • enes 05 Ekim 2016 at 17:59 #

      lan pis pis konuşma pozitif ol

     • büşra 27 Ocak 2017 at 19:30 #

      tartışma yokkkkkk

  • enes 05 Ekim 2016 at 17:58 #

   ödevim için iyi geldi bu çok iyi oldu arkadaşlar

Bir Cevap Yazın