Türk İslam Devletleri

ilk Türk İslam Devletleri

ilk Türk islam devletleri, Kpss sorularına her yıl konu olan bir başlıktır. ilk Türk islam devletleri ile kültür ve medeniyetleri konularından her yıl 1 ya da 2 soru çıkmaktadır. Türklerin İslamiyet’e girmelerinde en büyük etken Talas Savaşı olmuştur. 751 yılındaki bu savaş Çinliler ile Abbasiler arasında Orta Asya hakimiyeti için olmaktaydı. Karluklar bu savaşta Abbasi İslam ordularını destekleyerek savaşı kazanmalarını sağlamıştır.

* Talas Savaşının Sonuçları:

 • Türkler kitleler halinde Müslüman olmuşlardır.
 • Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler yakınlaşmadan dolayı artmıştır.
 • ilk Türk islam Devletleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Araplara Çinlilerden geçen kağıt, matbaa, pusula ve barut Türklere de geçmeye başlamıştır.

ilk Türk islam Devletleri

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra birçok Türk İslam Devleti kurulmuştur. Ancak ilk Türk islam devletleri eski geleneklerini, göreneklerini terk etmeden kültürlerini devam ettirmişlerdir.

1) Karahanlılar (840 – 1212): Batı Türkistan’da Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.İlk Türk İslam devleti olan Karahanlılar devletinin kurucusu Bilge Kül Kadir Han‘dır.

 • İslam dinini kabul eden İlk Türk İslam devleti Karahanlılar’dır.
 • Devlet yönetiminde ve teşkilatlanmada Selçuklulara öncülük etmişlerdir.
 • İlim ve kültür merkezi haline getirilmiş Semerkant, Talas, Fergana, Kaşgar, Buhara gibi şehirlere sahip olmuşlardır.
 • Eski Türk geleneklerine İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen en çok bağlı kalan devlet olmuşlardır.
Eski Türk geleneklerine bağlı olmalarını kanıtlayan birçok delil bulunmaktadır. İkili devlet yönetimi anlayışı, Uygur alfabesini kullanmaları, Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaları eski Türk geleneklerine bağlı olduklarının kanıtlarındandır.
 • Devletin başında Han ya da Hakan unvanlı hükümdarlar bulunurdu. Buğra, kadir, ilig, kara, arslan gibi sıfatlara sahip olurlardı.
Dünya tarihinde ilk kez burslu öğrenci sistemini Karahanlılar ortaya çıkarmış ve uygulamıştır. Ayrıca bursa masraflarını hazineden değil vakıf gelirlerinden karşılamışlardır.

ilk Türk islam Devletleri Kpss soruları açısından önemli nokta olan Türk – İslam eserleri, ilk olarak Karahanlılardan çıkmıştır. Türk – İslam edebi eserlerin ilk olarak Karahnlılardan çıkmasının nedeni tahmin edileceği üzere İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olmalarıdır. Şimdi bu eseleri inceleyelim.

 • Kutdagu Bilig: Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır. Anlamı mutluluk veren bilgidir. Bir siyasetname özelliği taşıyan Kutadgu Bilig, ülke yönetimi ile ilgili bilgiler vermektedir.
 • Divan-ı Lügat-it Türk: Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan Divan-i Lügat-it Türk, ansiklopedik bir Türk dili sözlüğüdür.
ilk Türk islam devletleri açısından önemli bir eser olan Divan-ı Lügat-it Türk, Karahanlıların Türk diline bağlılığını ispatlamaktadır.
 • Atabetül Hakayık: Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Anlamı hakikatlerin eşiğidir. Atabetül Hakayık, dini öğütler vermketedir ve bu öğütler genelde kıssadan hisse tarzındadır.
 • Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Divan-ı Hikmet Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğini teşkil etmektedir.
Tüm bu eselerin dışında Kpss soruları için bilmemiz gereken, Ali Şir Nevai tarafından Timur devleti zamanında yazılmış olan Muhakemetül Lugateyn eseri de Türk edebi eserleri içinde önemli bir yer kaplamaktadır. Bu eser de Türkçe ile Farsça karşılaştırılarak Türkçenin zengin bir dil olduğundan ve Farsçadan üstün olduğundan bahsedilmiştir.

Karahnlılar 1040 yıllarında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Karahitaylar Doğu tarafını, Harzemşahlar da Batı tarafını ortadan kaldırmıştır.

2) Gazneliler (963 – 1187): ilk Türk islam Devletleri içinde yer alan Gazneliler, Alp Tigin tarafından Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulmuştur.

 • İslamiyet’i ve Türk Kültürünü Hindistan’a yayan ilk devlettir.
 • Sultan unvanını ilk kez kullanan devlettir.
 • İran şair Firdevsi’nin Şehname adlı eseri Gazneli Mahmut’a sunulmuştur.
 • Dandanakan Savaşını Selçuklulara karşı kaybettikten sonra toparlanamayan Gazneliler, 1187 yılında Gurlular tarafından yıkılmıştır.

3) Tolunoğulları (868 – 905): Abbasilerin Mısır valisi olan Tolunoğlu Ahmet tarafından mısırda kurulmuştur.

 • Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır.
 • Halkın çoğunluğu Araplardan, devleti yönetenler ise Türklerden oluşmaktaydı.
 • Abbasiler tarafından yıkılmıştır.

4) İhşidler (Akşitler) (935 – 969): Yine Abbasilerin bir başka Mısır valisi Muhammed Bin Togaç Tarafından Mısır’da kurulmuştur.

 • Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.
 • Kutsal mekan olan Hicaz’ı egemenlik altına alan ilk Türk devletidir.
 • Tolunoğulları gibi halkın çoğunluğu Araplardan, devleti yönetenler ise Türklerden oluşmaktaydı.

5) Büyük Selçuklu Devleti (1040 – 1157): Selçuk Bey tarafından bir aşiret devleti olarak kurulmuştur.

 • Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyundandırlar.
 • Devletin gerçek kurucusu Selçuk Bey’in torunlarından Tuğrul Bey‘dir.
 • Bu devletin kuruluşunda Çağrı Bey’in büyük yardımı olmuştur.
 • Tuğrul Bey dönemi, Alparslan dönemi ve Melikşah dönemi olarak 3 dönemde incelenmektedir.

a) Tuğrul Bey Dönemi (1040 – 1063):

 • Gaznelilere karşı kazanılan Dandanakan (1040) savaşı ile Gazneliler yıkılma sürecine girmiş, Selçuklular ise bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bu savaşta zaferin baş mimarları olmuşlardır.
 • Dandanakan Savaşının nedeni Selçukluların Gaznelilere ait Horasan bölgelerine yerleşmek istemeleriydi.
 • Kpss genel kültür ilk Türk islam devletleri konusu içinde yer alan bir başka önemli olay ise Pasinler Savaşıdır. Pasinler Savaşı (1048) Bizans’a ve Gürcülere karşı kazanılan ilk büyük savaş olma özelliğini taşımaktadır.
 • Tuğrul Bey Bağdat’ta bulunan Abbasi halifeliğini Şii Büvehyhoğullar’ından kurtararak İlk defa Türk himayesine almıştır. Halife kendisini kurtardığı için Tuğrul Bey’e ” Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını vermiştir. Bu durum Selçukluların İslam dünyasındaki siyasi etkinliğini arttırmıştır.
İlk kez din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması halifenin siyasi yetkisini Tuğrul Bey’e vermesiyle gerçekleşmiştir.

b) Alparslan Dönemi (1064 – 1072):

 • Bu dönem içinde Kars ve Ani Kaleleri alınmış, Kafkas ve Gürcistan yörelerine seferler düzenlenmiştir.
 • Malazgirt Savaşı (1071), Türkleri Anadolu’dan çıkarmak isteyen Bizans ile yapılmıştır. Bizans orduları bozguna uğratılmış ve imparatoru olan Romen Diyojen esir alınmıştır.
Malazgirt Savaşı, artık klasikleşen Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması cümlesini tarih kaynaklarında sıkça görmemizi sağlamıştır. Malazgirt Savaşının bu sebeple en önemli sonucu da Türkiye Tarihinin başlangıcı sayılmasıdır.

c) Melikşah Dönemi (1072 – 1092):

 • Selçuklu Devletinin en parlak dönemidir.
 • Ülke sınırları Doğuda Aral Gölü, Batıda Akdeniz ile Marmara kıyıları, Kuzeyde Kafkasya, Güneyde Mısır ve Basra Körfezine kadar genişlemiştir.
 • Melikşah’tan sonra oğulları Sencer, Mehmet Tapar ve Berkyaruk arasında taht kavgaları başlamıştır.

Katvan Savaşında Moğollara yenilerek yıkılma sürecine girmiş ve 1157 yılında Sultan Sencer’in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasıyla Ortaya Çıkan Devletler ve Atabeylikler

Devletler:

 • Irak – Horasan Selçukluları
 • Suriye Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Anadolu Selçukluları

Atabeyliker:

 • Şam’da Böriler
 • Fars’da Salgurlular
 • Azerbaycan’da İl Denizliler
 • Musul’da Zengiler
 • Erbil’de Teginoğulları

Kpss genel yetenek tarih dersine ait ilk Türk islam Devletleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss tarih konusu Büyük Selçuklularda Kültür ve Medeniyet olacaktır.

, , , ,

134 Yorum Yapılmış ilk Türk İslam Devletleri

 1. damla 07 Nisan 2018 at 21:46 #

  teşekkürler.

 2. Aploic230 26 Mayıs 2017 at 10:55 #

  türkiye yok

  • Muslim 24 Ocak 2018 at 14:54 #

   Turkiye sozde musluman

  • feyzatemel 05 Nisan 2018 at 10:19 #

   bize müslüman değiliz diyosun

 3. gamze 25 Nisan 2017 at 19:47 #

  güzel projem için kullandım

  • Ahmet 31 Mart 2018 at 19:56 #

   aynn

 4. zeynep 27 Mart 2017 at 18:19 #

  emeğinize sağlık Allah razı olsun 🙂

 5. Emre 19 Mart 2017 at 13:46 #

  Guzel

 6. ali 02 Ocak 2017 at 18:34 #

  çook iyi

 7. Onur 27 Eylül 2016 at 20:56 #

  Yemin ederim 2009 da mezun oldum 7 yil sonra lisedeki hocamdan sonra kisa oz anlatan yer ilk defa gordum . Ellerinize saglik yemin ederim cok guzel anlattiniz :-*

 8. ömer kutlu 31 Ağustos 2016 at 13:35 #

  gerçekten çok müthiş yazılmış ve işlenmiş çok sağolun

 9. serhat 13 Ağustos 2016 at 19:59 #

  Elinize sağlık ancak Fatimi devletini açıklamayı unutmuşsunuz.

  • Ahmet 31 Mart 2018 at 19:53 #

   Fatımi türk değil 🙂

 10. Ahiret Algur 07 Ağustos 2016 at 02:21 #

  Harika bir çalışma teşekkür ederim ?

 11. furkan 15 Haziran 2016 at 21:46 #

  karahanlılar ilk türk islam devleti değil ilk BÜYÜK türk islam devletidir ilk türk islam devleti İTİL BULGARLARIDIR 🙂

  • Burak55 06 Haziran 2017 at 01:25 #

   İlk islam devleti Karahanlılar başka kaynak bulup gerçeği yansıtması imkansız

  • Tarih 09 Ağustos 2017 at 22:29 #

   İlk Müslüman Türk Topluluğu : Karluklar (Moğollar’ı müslüman yaptılar)

   İlk Müslüman Türk Devleti : İtil (İdil) Bulgarları

   Orta Asya’da Kurulan İlk Müslüman Türk Devleti : Karahanlılar (Karluk,Yağma,Çiğil,Tuhsiler)

  • sevgi doğan 13 Ağustos 2017 at 00:01 #

   Karahanlılar orta Asya da kurulan ilk müslüman Türk devletidir . İtil bulgarları ilk müslüman Türk devletidir mısır da kurulan ilk müslüman Türk devleti ise tolunoğullarıdır

 12. Onur 02 Haziran 2016 at 07:28 #

  Teşekkürler admin final öncesi depolama yaptık ((:

 13. MehmetEren 18 Nisan 2016 at 20:42 #

  Mükkemmel

 14. okan 29 Mart 2016 at 21:20 #

  Turk islam tarihi lazim turk islam devletleri degil 🙁

  • sema 18 Nisan 2016 at 16:49 #

   aynen okan

 15. Taha 22 Mart 2016 at 22:31 #

  Beyendim hep boyle site olmali

 16. my name 15 Mart 2016 at 17:17 #

  super super super ee cok guzel olmus ee aferin size cok guzel olmus

  • Taha 22 Mart 2016 at 22:35 #

   artik ne diyorsan karar ver iyimi muhtesemmi eee mi karar ver

 17. emirhan 03 Mart 2016 at 11:57 #

  çok begendim

 18. selin 22 Şubat 2016 at 18:28 #

  çok güzel teşkür sizin sayenizde öğrendim:9

 19. Sanane 19 Şubat 2016 at 23:02 #

  Çok güzel olmuş

 20. yağmur 14 Şubat 2016 at 15:14 #

  işime çok yaradı çok teşşekkür ederim

 21. Ceyda dönmez 13 Ocak 2016 at 20:07 #

  Ayyy cok guzel odevime cok yardim ettinizbtesekkurler

 22. Murat55 06 Ocak 2016 at 11:40 #

  İslamiyeti Kabul Eden İlk TÜrk Boyu : KARLUKLAR
  İslamiyeti devletin resmi dini olarak kabul eden ilk büyük Türk-İslam devleti Karahanlılar’dır

 23. Murat55 06 Ocak 2016 at 11:36 #

  İtil (VOLGA) Bulgarları
  Devletin kitaplarında geçen 3 ifade:
  1. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir
  2.Avrupanın kuzeyinde kurulmuş ilk müslüman türk devletidir.
  3.İslamiyeti devletin resmi dini haline getiren ilk Türk devletidir.

 24. Renas 06 Aralık 2015 at 18:44 #

  Hocam karahanlilar döneminde bir maddede yanlışlık var onu bir duzeltin islamiyeti kabul eden ilk türk İslam devleti nasıl oluyor türk İslam devleti olsaydı islamiyeti tekrardan benimseme gibi birseye ihtiyaç duyulmazdi su şekilde duzeltin maddeyi İslâmiyeti kabul eden ilk türk devleti şeklinde

  • Serkan Tekbaş 08 Aralık 2015 at 02:27 #

   İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti olduğu bilindiğinden o sıfatla, yani ilk Türk İslam devleti olarak anılmış. Yani sonradan eklenen sıfatıyla konu içinde işlenmiş. Size göre mantık hatası olabilir ama bu bakış açınıza göre de değişebilir. Saygılar.

 25. ali 14 Kasım 2015 at 15:27 #

  EYYÜBİLERİ GÖREMEDİM :))

  • FEYZA 30 Haziran 2017 at 14:15 #

   bende ona bakıyorumm

 26. Hami 18 Ekim 2015 at 23:47 #

  Güzelmiş tesekkurler

 27. Derya 23 Temmuz 2015 at 09:01 #

  İti Bulgarları Avrupada islamiyeti kabul eden ilk turk devleti

 28. Zeynep 24 Mayıs 2015 at 20:10 #

  Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık 🙂

 29. HÜMEYRA 01 Mayıs 2015 at 10:41 #

  PROJEME ÇOK YARDIMCI OLDUNUZ ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN

  • ebrirm 12 Mayıs 2015 at 21:33 #

   benimde projem var 🙂

 30. Emir erdem 23 Nisan 2015 at 20:42 #

  Osmanlı ve Eyyubiler eksik

 31. Oğuzhan 20 Nisan 2015 at 15:46 #

  Çok Güzel Olmuş Allah(C.C)
  Yapandan Razı Olsun

 32. eyubi 14 Nisan 2015 at 22:01 #

  teşekkürler çok güzel olmuş

 33. emirowski 12 Nisan 2015 at 12:58 #

  Muhteşem burdan çalıştıktan sonra sosyal sınavından 98 aldım.Hiç gereksiz bilgiler yok tamamen mükkemmel bize böyle siteler lazım…

 34. onur gazneli 09 Nisan 2015 at 21:28 #

  maşallah yaa hersey var

 35. fatma 20 Mart 2015 at 13:42 #

  Ilk musluman Turk devleti itil bulgarlari deniliyor bu konuda osym neyi kabul ediyor biliyor musunuz ???

 36. fatih kerim kaya 12 Mart 2015 at 19:41 #

  emeğinize sağlık

 37. esma 02 Mart 2015 at 18:01 #

  çok güzeldi saolun

 38. canan 13 Şubat 2015 at 13:50 #

  muhteşem hoca çok kızmıştı yeniden vermişti ödevi … ohh daha güzel burası

 39. Murat 09 Şubat 2015 at 22:12 #

  La Aga Malazgil Savasını Yazcaktım Talas Savasını Yazmısım 🙂 Silmeye Usendım Hocaya Guvenıyorum benım guvencımı yanıltıp bunu anlamasın 🙂

 40. melisa 14 Ocak 2015 at 22:35 #

  çok uzunnnnn bana kısa lazım

 41. elif 05 Ocak 2015 at 15:56 #

  çok güzel ve ayrıntılı teşekkür ederim

 42. yasemin 04 Ocak 2015 at 19:02 #

  ya çok yardımçı oldunuz çok teşekürler

 43. mahmut hoca 23 Aralık 2014 at 20:33 #

  Iyimis derse cok yardimci oldu

 44. Aleyna 20 Kasım 2014 at 15:07 #

  Çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 45. GÜL.KADİR 12 Ağustos 2014 at 15:21 #

  Emeği geçenlerin ellerine sağlık diyorum ,çok işime yaradı güzel özetlemişsiniz,iş yerinde ders çalışmak benim için kolay oldu 🙂

 46. hakan 11 Ağustos 2014 at 14:34 #

  bir tarih bölümü öğrencisi olarak bu konuyu biraz yetersiz buldum koskoca Selçuklu Devleti için bu kadar bilgi az birkaç önemli ayrıntı daha olabilirdi

 47. GİZLİ ADAM 07 Ağustos 2014 at 14:06 #

  çok sağolun hem kısa hem öz hem de işime çok yaradı sonsuz teşekkürler 🙂 emeği geçen herkesin emeğine sağlık 🙂 😀 <3 😛

 48. suleyman 02 Ağustos 2014 at 01:31 #

  Bilgi icin tesekkrler acik ve net yazilmis

 49. Zeynete Kaplan 26 Haziran 2014 at 21:03 #

  Güzel hazırlanmış,yazanların eline sağlık.Kısa ve özdü zaten durulması gereken yerde durulmuştu.Teşekkürler 🙂

 50. Leyla 04 Haziran 2014 at 20:14 #

  Tek kelimeyle süperr..

 51. Yakup 25 Mayıs 2014 at 22:50 #

  TEŞEKKÜRLERR

 52. sema 24 Mayıs 2014 at 13:53 #

  çok güzel ve modern bir konu

 53. burcu 17 Mayıs 2014 at 15:53 #

  Hep iyi yorumları kabul ediyorsunuz nedense¿¿

 54. asu 16 Mayıs 2014 at 15:11 #

  çok teşekkür ederim 🙂

 55. ZzzzzzzZZZzzz! 15 Mayıs 2014 at 20:55 #

  verdiğiniz bilgiler çok işime yradı gecekten tesekkurler admin 😀

 56. fatma 14 Mayıs 2014 at 21:45 #

  çok teşekkürler 😀

 57. güneş 14 Mayıs 2014 at 09:54 #

  Bence çok güüzel çok teşşekküür ederim 🙂 🙂

 58. napcan 29 Nisan 2014 at 23:34 #

  Yani….:-) 🙂 🙂 🙂 çoooooook güzel

 59. ZELİŞ 27 Nisan 2014 at 11:38 #

  çok güzel

 60. roztaylor swift 23 Nisan 2014 at 09:14 #

  çok teşekkür ederimm 😀

 61. roztaylor swift 23 Nisan 2014 at 09:13 #

  çok iyiydi sosyal yazılıma sayenizde çok iyi bir şekilde çalışmış oldum çok teşekkür ederimm 😀

 62. aliii 21 Nisan 2014 at 23:57 #

  eyvv yazanların emeklerıne saglık sade ve kalıtelı bılgılır

 63. Abdulkadir 17 Nisan 2014 at 19:22 #

  Zengin metin belgesinde düzenleyip yapın daha toplu :* 😀 🙂

 64. Abdulkadir 17 Nisan 2014 at 19:21 #

  Çok güzel ve eğlenceli okurken eğlendim.6.sınıf sosyal bilgilere’de lazım 😀

 65. ece ilayda 17 Nisan 2014 at 12:54 #

  güzelmiş ödevim çok güzel oldu

 66. gereksiz isim 16 Nisan 2014 at 18:42 #

  muhteşem

 67. Süreyya 08 Nisan 2014 at 14:19 #

  İlk defa severek tarih çalışıyorum gereksiz kücük ayrıntılara yer verilmemiş emeği geçen herkesin ellerine sağlık

 68. ayse 07 Nisan 2014 at 16:27 #

  çok güzel bir anlatım kim yazdıysa ellerine sağlik

 69. mahmut can kirez 06 Nisan 2014 at 20:40 #

  Cok teşekkurler

 70. leavemealone 06 Nisan 2014 at 17:51 #

  falla cok güzel

 71. yusuf 01 Nisan 2014 at 15:05 #

  emeği geçen herkese teşekkürler.

 72. NİSA 31 Mart 2014 at 13:58 #

  HARİKA OLMUŞ SAĞOLUN <3 <3 <3

 73. yoana 29 Mart 2014 at 13:03 #

  güzelllllll

 74. yoana 29 Mart 2014 at 13:02 #

  çook güzel bayıldımmmmm…..

 75. Ebru 26 Mart 2014 at 19:45 #

  çok yadımcı olduuu <3<<33<3<

 76. ORHAN 23 Mart 2014 at 03:39 #

  Emeği geçen herkese çok teşekkürler

 77. ORHAN 23 Mart 2014 at 03:39 #

  Emeği geçen herkesten Allah razı olsun

 78. ece 19 Mart 2014 at 20:28 #

  çok güzel ama çok uzun olsun ödevya bana yeter 😀

 79. ayşe 08 Mart 2014 at 01:38 #

  güzel kısa ve öz biraz daha detay olabilir teşekürler

 80. zeynep 06 Mart 2014 at 17:38 #

  Süper ya çok işime yaradı performans odevimi yaptım sağolun 🙂 ♥

 81. rumeysa 06 Mart 2014 at 17:05 #

  🙂 güzel

 82. şeyma 03 Mart 2014 at 20:01 #

  güzel ayrıntılı emeğinize sağlık

  • berk 29 Mayıs 2016 at 21:43 #

   aynen

 83. Alim 26 Şubat 2014 at 09:47 #

  çom yardımcı oldu saolun:)

 84. DİLBER 18 Şubat 2014 at 16:53 #

  emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.çok güzel hazırlanmış.

 85. ŞEVVAL 15 Şubat 2014 at 19:12 #

  Gerçekten çok güzel olmuş ellerinize sağlık 😀

 86. metehan kan 12 Şubat 2014 at 17:43 #

  Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

 87. Giray 11 Şubat 2014 at 21:36 #

  Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim ödevime yardım ettiğiniz için

 88. Yaşar Yazıcı 19 Ocak 2014 at 23:13 #

  Küdüs ilk kez ele geçiren Eyyubiler ve Haçlılara başarılı mücedele veren Selahaddin Eyyubiden; Moğolları ilk kez yenen ve veraset sisteminin olmadığı bir Memlük devletinden de bahsetmek gerekir. Moğol devletinin parçalanmasından sonra kurulan devletleri de eklemek gerekiyor

 89. ahmet 19 Ocak 2014 at 08:30 #

  Performans ödevime çok yardımcı oldu.

 90. arzu cansu 17 Ocak 2014 at 10:26 #

  Cok ama cook tesekkurlrr cok yardımcı oldunuz

 91. beyza 16 Ocak 2014 at 20:33 #

  Çok güzel yazılmış size sonsuz teşekkürler 🙂

  • abdul 07 Nisan 2015 at 15:54 #

   aynen sana katılıyorum beyza

 92. NEJDET 16 Ocak 2014 at 18:06 #

  ÇOK GÜZEL BİLGİMİZİ TAZELEDİK.

 93. muntezem yusufoğlu 06 Ocak 2014 at 21:41 #

  teşekkür ederim ALLAH razı olsun sizden

 94. batuhan 03 Ocak 2014 at 23:26 #

  çok işime yaradı sağolun 🙂

 95. tuncay 02 Ocak 2014 at 14:55 #

  mısırda kurulan son müslüman türk devletinden bahsetmemişsiniz

  • ebrirm 08 Nisan 2015 at 14:44 #

   Allah aşkına ne son diyorsun bu ilk tür islam devletleri bak dikkat et ilk diyorum valla çok sacmasın

   • boşver 12 Nisan 2015 at 15:19 #

    allah aşkına sen cokmu mantıklısın olabilir öğrenmek istemek saçmalık mı?!;(arkandayım tuncay

    • ebrirm 12 Mayıs 2015 at 21:32 #

     ama ilk diyo yani son yazsın o zaman çok saçmaydı ve sanane boşver

 96. kerem 01 Ocak 2014 at 16:41 #

  gerçekten tesekkurler ellerınıze saglık

 97. Hatice Münevver YILDIZ 01 Ocak 2014 at 11:37 #

  bu konuyu kısa ve öz anlatmışsınız saolun ve ödevim için çok yardımcı oldu

 98. ayça 30 Aralık 2013 at 08:36 #

  çok teşekkürler 😀

 99. Halil İbrahim 26 Aralık 2013 at 19:35 #

  Gercekten Cok İsime Yaradı Cok Teşekkürler

 100. Mustafa suruç 21 Aralık 2013 at 01:20 #

  Emeği geçenlere çok teşekkürler . . .

 101. cansu 16 Aralık 2013 at 15:52 #

  çok güzel =)

 102. doğukan 12 Aralık 2013 at 18:35 #

  gerçekten çok yardımcı oldu tarih bilgisi edinmek için çok iyi
  bir sayfa

 103. Gülşah 02 Aralık 2013 at 15:34 #

  Çok iyi.

 104. özkan 22 Kasım 2013 at 09:27 #

  ellerınıze saglık allah razı olsun

 105. yağmur 31 Ekim 2013 at 22:30 #

  ilk defa tarihi severek çalışıyorum. gereksiz ayrıntılara yer verilmemiş. emeği geçenlere sonsuz teşekkürler..

 106. deniz sonara 27 Ekim 2013 at 13:53 #

  Çok güzel 🙂

 107. aynur temocin 26 Ekim 2013 at 22:16 #

  Ilk defa bir tarih yazısını anladım

  • cansu 08 Mayıs 2015 at 18:04 #

   Aynen

 108. aslı yerebakan 19 Ekim 2013 at 16:36 #

  kısa ve özdü gayet önemli yerlerde durulmuş başarılı, emeğinize sağlık .

 109. ali osman 06 Ekim 2013 at 15:36 #

  tesekkurler faydalı bılgılerınızden dolayı emegınıze saglık.

 110. nurgul 06 Ağustos 2013 at 01:13 #

  gercekten cok guzel anlatilmis kim yazdi ise sonsuz tesekkurler..

  • òzge iyibakar 28 Kasım 2013 at 11:28 #

   Gerçekten ayrıntılı ve açıklayıcı nitelikte çok begendim

   • özge iyibakar 22 Mart 2015 at 17:09 #

    Adımız ve soy adımız aynı

    • ismail kılıç (ismim kendimle aynı) 26 Mayıs 2016 at 17:46 #

     belki o yorumu sen yapmışsındır ve tekrar hazırlanıyosundur ve karşına çıkmıştır ve o yorumu yaptığını unutmuşsundur.

     • dadaş 27 Kasım 2016 at 09:46 #

      ismaıl mantık akıyor senden

   • aslı 23 Ekim 2016 at 17:16 #

    kpss için güzl

  • msuatafa okuducu 23 Eylül 2014 at 21:16 #

   İdil Bulgarları 7-10’ncu yüzyılları arasında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. Büyük Bulgarya Hanlığı’nın Hazarlar tarafından dağıtılıp, Ön bulgarlar halkının bölünmesinden sonra meydana gelmiştir, ve 13’ncü yüzyıla kadar toplu halde kalmış olan bir halk olmuşlardır.

   Ön bulgarların güneybatıya göç eden Tuna Bulgarları bölümü 9’ncu yüzyılda hristiyanlığı, İdil Bulgarları ise 8’nci yüzyılda İslam’ı kabul etmişlerdir. Kurdukları devlet şaibeler olsa da yapılan araştırmalara göre İLK MUSLUMAN TÜRK DEVLETİ

Bir Cevap Yazın